ความรับผิดชอบต่อสังคม

BANGKOK PREMIUMS
เป็นบริษัทตัวแทนจัดหาที่ได้รับการรับรองความรับผิดชอบต่ อสังคม เราให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ/จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมของเรา เราทราบดีว่าข้อนี้เป็นปัจจัยชี้ขาดสำหรับลูกค้าของเรา และเราภูมิใจที่ BANGKOK PREMIUMS
สามารถใช้ข้อนี้เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
เราทุ่มเทมาโดยตลอด ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง
เพื่อจัดหาและผลิตส่งมอบสินค้าพรีเมี่ยม
ของที่ระลึกให้ลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม

และเราภูมิใจที่เป็นหน่วยงานได้รับการตรวจสอบและรับรอง จาก Sedex SMETA
ฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบของเราดำเนินการตรวจสอบห่วงโ ซ่อุปทานของเราอย่างเป็นระบบ
และรับประกันความยั่งยืนในทุกด้าน
และมีการตรวจสอบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร รวมถึงจดบันทึกและการพิจารณา

sourcing agent
Sustainable Premium
Eco-Friendly Premium

ความยั่งยืน

ทุกสิ่งที่เราทำ เราให้ความสำคัญกับความยั่งยืน
เรารับประกันถึงการจัดหาอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงความสมดุลทางเศร ษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในกระบวนการของเรา เรามีความมุ่งมั่นในการผลิตอย่างประหยัด มีจริยธรรม และมีประสิทธิภาพ
โดยคำนึงถึงจริยธรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและผลประโยชน์ทางเศร ษฐกิจและสังคม
เราใช้ความยั่งยืน BANGKOK PREMIUMS
ตระหนักดีว่าธุรกิจอาจส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมได้
เรามุ่งมั่นและค้นหาวิธีที่เราจะสามารถลดผลกระทบของผลิตภัณฑ์แล ะบริการที่เราเสนอ
เรากำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของเรา ร่วมกับพนักงาน พันธมิตร และโรงงานต่างๆ ของเรา
ดังนั้นเราจึงร่วมกับพนักงานคู่ค้าและโรงงานของเราจึงกำหนดนโยบา
ยสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของเรา
มาดูนโยบายของเราว่า
เรานำหลักการเหล่านี้ไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างไร:

• นำไปใช้ในสำนักงานของเรา เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
การซื้ออุปกรณ์การเดินทางและการประชุม ข้อปฏิบัติในการทำงาน
และคำแนะนำสำหรับลูกค้า...
• นำไปใช้ในธุรกิจของเราในแง่ของการปฏิบัติตามกฎหมายและซัพพลา
ยเออร์ การจัดการของเสีย พลังงาน การรีไซเคิล
และการใช้วัสดุรีไซเคิล วิธีการจัดส่ง การเลือกผลิตภัณฑ์
ดูทางเลือกที่ยั่งยืนสำหรับพลาสติก

ทางเลือกที่ยั่งยืนแทนการใช้พลาสติก

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างวัสดุที่ยั่งยืน เพื่อให้เราสามารถร่วมกันลดปริมาณขยะ และนำไปรีไซเคิล สร้างใหม่ให้ดีขึ้น BANGKOK PREMIUMS คือหุ้นส่วนของคุณในการเดินทางที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม